[1589] In materna lingua. De Latynsk/Aldfryske oarkonde út 1329: emendearre tekst, oersetting en ynhâldlik kommintaar. (Frisian)

Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading   Processing Request
  • Author(s): Vries, Oebele
  • Source:
    Us Wurk: Tydskrift foar Frisistyk; 2022, Vol. 71 Issue 1/2, p51-64, 14p