Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Academic Journal

Meartaligens en autonomisearring fan de Fryske literatuer om 1900 hinne.

  • Source: Us Wurk: Tydskrift foar Frisistyk; 2017, Vol. 66 Issue 3/4, p148-162, 15p

Record details

×
Academic Journal

Wrotte en wrame, wrotte en wrotte, wrotte en dwaan: Ferbale hendiadys yn it Frysk.

  • Source: Us Wurk: Tydskrift foar Frisistyk; 2017, Vol. 66 Issue 3/4, p128-147, 20p

Record details

×
Academic Journal

Wat betsjut Aldfrysk thes knapa ield?

  • Source: Us Wurk: Tydskrift foar Frisistyk; 2017, Vol. 66 Issue 3/4, p113-121, 9p

Record details

×
Academic Journal

Approaches to Old Frisian Philology.

  • Source: Us Wurk: Tydskrift foar Frisistyk; 2017, Vol. 66 Issue 3/4, p172-174, 3p

Record details

×
Academic Journal

WAT MOGEN WE VAN EEN THEORIE OVER WAARHEID VERWACHTEN?

  • Source: Philosophia Reformata; Dec2010, Vol. 75 Issue 2, p53-68, 16p

Record details

×
Academic Journal
×
Academic Journal

Natsional'na pam'iat' u filolohiï: spadshchyna profesora Iuriia Oleksiiovycha Zhluktenka.

  • Source: Us Wurk: Tydskrift foar Frisistyk; 2017, Vol. 66 Issue 3/4, p177-178, 2p

Record details

×
Academic Journal

‘Old English būtan / Old Frisian būta: From Adverb to Conjunction. Another Anglo-Frisian Parallel?'.

  • Source: Us Wurk: Tydskrift foar Frisistyk; 2017, Vol. 66 Issue 3/4, p176-177, 2p

Record details

×
Academic Journal

Electronic lexicography in the 21st century: thinking outside the paper.

  • Source: Us Wurk: Tydskrift foar Frisistyk; 2017, Vol. 66 Issue 3/4, p175-176, 2p

Record details

×
Academic Journal

De tienduizend dingen. Feestbundel voor Reinier Salverda.

  • Source: Us Wurk: Tydskrift foar Frisistyk; 2017, Vol. 66 Issue 3/4, p173-175, 2p

Record details

×